เกี่ยวกับผม


View Seksan Poltree's profile on LinkedIn

นายเสกสรร พลตรี (เสก) ชณะนี้ ทำงานอยู่ที่ บริษัท โมเรนจ์ โซลูชัน จำกัด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

การศึกษา

พ.ศ. 2549 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2555 วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเป็นวิทยากร

19 พ.ย. 2012 วิทยากรในหลักสูตรการเขียนวิทยานิพนธ์โดยใช้ LaTeX
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.

การสัมมนา/ฝึกอบรม

23 – 27 มิ.ย. 2551 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ลินุกซ์ภายใน (Linux Internal)
ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์

3 – 6 มิ.ย. 2551 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรลินุกซ์ฝังตัว (Linux Embedded)
ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์

24 – 28 พ.ย. 2551 - เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Object Oriented Design using UML
ณ ซอฟต์แวร์ปาร์ค กรุงเทพฯ
- เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร IT Security for IT Professtional
ณ ศูนย์อบรมศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรุงเทพฯ

25 - 27 ม.ค. 2555 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือ สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
เพื่อการจัดการความรู้เชิงความหมาย (Semantic-based Knowledge Management)
ณ ห้อง 113 Auditorium สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

17 – 18 มิ.ย. 2555 เข้าร่วมประชุมระดมสมอง "การพัฒนาภาษาไทยในซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
3 – 4 ก.ย. 2556 เข้าอบรม BP for Funds รุ่นที่ 2 การเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจ พิชิตเงินทุน โดย SIPA
ณ โรงแรมไทปัน สุขุมวิท 23 กรุงเทพ

1 – 2 ก.พ. 2557 อบรม UX for Mobile App Designer
ณ ห้อง VCS2 ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 – 7 ก.พ. 2557 อบรม Agile: an Alternative Software Development รุ่น 6
ณ โรงแรมกลาเซีย จังหวัดขอนแก่น

Publications

  1. S. Poltree, K. Saikaew . Thai Web Forum Topic Suggestion Using Thai WordNet Graph Semantic Relations . Proceedings of the Third International Conference on Knowledge and Smart Technologies 2011 (KST 2011). [presentation]
  2. S. Poltree, K. Saikaew . Thai Word Segmentation Web Service. Proceedings of the Joint International Symposium on Natural Language Processing and Agricultural Ontology Service 2011 (SNLP-AOS 2011). [presentation]